Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

ISO 27001


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Δίνει έμφαση στην προστασία τριών βασικών πτυχών της πληροφορίας: την Εμπιστευτικότητα, την Ακεραιότητα και την Διαθεσιμότητα, δηλαδή στην ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί τις πληροφορίες μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή οντότητες ή διεργασίες, να διατηρεί τις  πληροφορίες πλήρεις και ακριβείς και προστατευμένες  από ενδεχόμενη αλλοίωση και να τις παρέχει εύχρηστες σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
Το πρότυπο ISO 27001:2013 μπορεί να το εφαρμόσει κάθε οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά του, που επιθυμεί να αποδεικνύει στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές ή στους μετόχους, την αποτελεσματικότητα του στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.  
Όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία  μέτρα για την ασφαλή διακίνηση των δεδομένων τους συμπεριλαμβάνοντας τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους, στηριζόμενοι στη χρήση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών επενδύοντας συστηματικά σε υποδομές στην οργάνωσή τους και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους.
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
 
Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών (ΣΔΑΠ)
 
  • Βοηθά τον οργανισμό να προσδιορίζει και να ελέγχει ενδεχόμενους κινδύνους που αφορούν στην  ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Εξασφαλίζει ότι το ΣΔΑΠ ευθυγραμμίζεται με τους σκοπούς και τις διεργασίες του οργανισμού.
  • Παρέχει μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία, διαχέοντας την ευθύνη για την ασφάλεια των πληροφοριών περαιτέρω σε ολόκληρη την επιχείρηση και τους επιχειρηματικούς εταίρους της.
  • Βοηθά τον οργανισμό να είναι σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών
  • Βελτιστοποιεί τις επιχειρηματικές διεργασίες.
  • Παρέχει στον οργανισμό ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η προστασία των πληροφοριών είναι κρίσιμος παράγοντας.
 
ΓΙΑ ΠOΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
  • Διότι είμαστε διαπιστευμένοι από το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ - Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης), μέλος του ΕΑ-MLA και IAF. Ως εκ τούτου, σας παρέχουμε διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.
  • Διαθέτουμε  ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ελεγκτές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας. 
  • Αξιολογούμε τις εκθέσεις επιθεώρησης, παρακολουθούμε  την μακροχρόνια βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας σας, σχεδιάζουμε  και προσαρμόζουμε τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους  και σας κρατάμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με τις δραστηριότητές σας.
  • Η διαπίστευση μας, καλύπτει τα περισσότερα πρότυπα και τα προϊόντα και ως εκ τούτου παρέχει συνδυασμένες υπηρεσίες με αποτέλεσμα ανταγωνιστικές τιμές.
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Με την ολοκλήρωση επιτυχούς επιθεώρησης πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των πληροφοριών του οργανισμού, ακολουθεί σύντομα η έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό  ισχύει για τρία συνεχή χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν δύο ετήσιες επιτηρήσεις.
 
Συμπληρώστε την αίτηση

Συνολικές επισκέψεις :