Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 22000 : 2018


 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018 ορίζει τις απαραίτητες οργανωτικές δομές και τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ώστε να λάβει την Πιστοποίηση ISO 22000:2018.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων περιλαμβάνει περιγραφή της οργάνωσής της εταιρείας, γραπτές οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται στην εταιρία και οι οποίες επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων, έντυπα και έγγραφα που εφαρμόζονται καθώς και εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος.

Το Πρότυπο ISO 22000:2018 εφαρμόζεται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει κατάλληλες δομές προσδιορισμού, παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης  των παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων της λειτουργίας της.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων εξασφαλίζει την αναγνώριση της δέσμευσης της Εταιρείας για συνεχή προσπάθεια μείωσης της πιθανότητας εισαγωγής κινδύνων στο τρόφιμο και για την βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του.

Η Πιστοποίηση διευκολύνει τις συναλλαγές της εταιρίας με άλλες εταιρείες, και ισχυροποιεί την θέση της έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού.

Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζουν στην εταιρία την δυνατότητα βελτίωσης και ανάπτυξης καθώς η έμπειρη ομάδα επιθεωρητών προτείνει μέτρα βελτίωσης  και πραγματοποιεί διορθωτικές παρεμβάσεις.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η  EUROCERT είναι Διαπιστευμένη από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) και παρέχει Διεθνώς αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Η  EUROCERT διαθέτει επιθεωρητές με μακρόχρονη εμπειρία σε επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Ο Φορέας Πιστοποίησης ορίζει κατάλληλη Ομάδα Επιθεωρητών και διενεργεί  επιτόπια Επιθεώρηση Προαξιολόγησης του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρίας
 • Κατά την Επιθεώρηση Προαξιολόγησης ελέγχεται η πληρότητα των εγγράφων του Συστήματος (Εγχειρίδια, Προαπαιτούμενα Προγράμματα, Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Στόχους για την ασφάλεια Τροφίμων ή και άλλους, Διαδικασίες, Οδηγίες, Έντυπα κλπ)  και η εφαρμογή τους (Αρχεία) στο σύνολο της Εταιρίας βάσει του Διεθνούς Προτύπου  ISO 22000:2018
 • Καταγράφονται αποκλίσεις και ορίζεται από την εταιρία το χρονικό διάστημα που θα γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
 • Στην συνέχεια διενεργείται η Επιθεώρηση Αξιολόγησης κατά την οποία ελέγχεται το Σύστημα στο σύνολό του καθώς και η ολοκλήρωση των Διορθωτικών Ενεργειών
 • Εφόσον κατά την Επιθεώρηση Αξιολόγησης δεν καταγραφούν αποκλίσεις από το Πρότυπο ISO 22000:2018, ο Φορέας Πιστοποίησης προχωράει στην έκδοση Πιστοποιητικού.
 • Σε αντίθετη περίπτωση καταγράφονται οι Αποκλίσεις/ Μη Συμμορφώσεις και όταν/εαν αυτές αρθούν προχωράει η Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Για να προχωρήσει η Διαδικασία Πιστοποίησης, απαιτείται η Αίτηση Πιστοποίησης προς τον Φορέα Πιστοποίησης.

Κατά την Επιθεώρηση ελέγχονται μεταξύ άλλων:

 • Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας και τα συνοδεύοντα αυτή Έγγραφα
 • Άλλες Άδειες που απαιτούνται
 • Οργανωτική Δομή/ Οργανόγραμμα
 • Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων
 • Λειτουργικά Προαπαιτούμενα Προγράμματα 
 • Προαπαιτούμενα Προγράμματα
 • Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου
 • Στόχοι
 • Διαδικασίες 
 • Οδηγίες Εξωτερικά Έγγραφα (π.χ. Σχετική Νομοθεσία)
 • Αρχεία

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και υπάρχει θετική εισήγηση από την Ομάδα Επιθεωρητών, εκδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Πιστοποιητικό.

Το Πιστοποιητικό έχει ισχύ τρία χρόνια και για το διάστημα αυτό υποστηρίζεται από δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης

 

 

Συνολικές επισκέψεις :