Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 18788:2015 Συστήματα Διαχείρισης για Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλειας


 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 18788:2015
 
Το διεθνές πρότυπο ISO 18788: 2015 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για οργανισμούς που διεξάγουν ή συνάπτουν συμβάσεις για την ιδιωτική ασφάλεια και φύλαξη. Παρέχει ένα επιχειρηματικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική διεξαγωγή επιχειρήσεων ασφαλείας και φύλαξης. Εφαρμόζεται ειδικά σε οποιονδήποτε οργανισμό λειτουργεί σε περιπτώσεις όπου η διακυβέρνηση μπορεί να είναι αδύναμη ή να υπονομεύεται το κράτος δικαίου λόγω ανθρωπίνων ή φυσικών γεγονότων. Ο σκοπός ενός Ιδιωτικού Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Ασφάλειας είναι να καθιερώσει συστηματικές και προβλέψιμες δράσεις για την ιδιωτική ασφάλεια, σε ένα πλαίσιο που στοχεύει στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εθνικού και του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών.
 
 
 
Το ISO 18788: 2015 είναι δομημένο σε 10 ενότητες, ενώ ευθυγραμμίζεται επίσης με τη δομή του ISO 9001: 2015. Η αρχή «Plan-Do-Check-Act» ισχύει επίσης για αυτό το πρότυπο. Η δομή του ISO 18788: 2015 είναι η ακόλουθη:
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Κανονιστικές αναφορές
 • Όροι και ορισμοί
 • Πλαίσιο του οργανισμού
 • Ηγεσία
 • Σχεδιασμός
 • Υποστήριξη
 • Λειτουργία
 • Αξιολόγηση της Επίδοσης
 • Βελτίωση
 
 
ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ
 
 
Το ISO 18788: 2015 απευθύνεται σε οποιονδήποτε οργανισμό επιθυμεί να συστηματοποιήσει και να αναβαθμίσει τις ιδιωτικές του δραστηριότητες ασφαλείας, είτε παρέχεται μέσω των δικών του πόρων είτε μέσω τρίτων. Παραδείγματα εταιρειών που ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα με αυτό το πρότυπο είναι:
 
 • Εταιρείες που παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης
 • Δημόσιοι οργανισμοί και δημόσιες υπηρεσίες
 • Οργανισμοί που σχετίζονται με ευαίσθητες δραστηριότητες (π.χ. διυλιστήρια, εμπορία καυσίμων, τράπεζες κ.λ.π.)
 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 18788: 2015
 
 
Τα βασικά οφέλη από την εγκαθίδρυση και την εφαρμογή ενός Ιδιωτικού Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 18788: 2015 είναι τα ακόλουθα:
 
 • Παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Παρέχει αξιοπιστία και εδραιώνει μία αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση
 • Δημιουργεί ένα πλαίσιο για την βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας 
 • Παρέχει εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αυξάνει τη δυναμική επιχειρησιακής επιτυχίας
 • Οδηγεί σε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας, της υγείας και της ευεξίας του εργατικού δυναμικού
 • Δείχνει την καινοτομία στην αγορά
 • Βελτιώνει της εταιρική εικόνα και της φήμη της εταιρείας
 
 
Το κόστος αυτής της πιστοποίησης είναι ελάχιστο σε σχέση με το όφελος που παρέχεται στην επιχείρηση, καθώς παρέχεται άμεσο συγκριτικό πλεονέκτημα στη λειτουργία, στην προώθηση και στην διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η βελτίωση της παραγωγικότητας, του εργασιακού περιβάλλοντος και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ασφάλειας.
 
 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ EUROCERT
 
 
 • Η EUROCERT είναι  ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ελληνικός οργανισμός πιστοποίησης, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με τη EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο / σεβαστό φορέα πιστοποίησης.
 • Διαθέτει ισχυρό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές / ελεγκτές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες πραγματοποιούν επιθεωρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία.
 • Παρέχει διαρκή ενημέρωση αναφορικά με τις τυχόν τοπικές ή / και διεθνείς αλλαγές που αφορούν το πεδίο πιστοποίησης
 • Η διαπίστευσή της EUROCERT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτύπων και προϊόντων. Έτσι, είναι σε θέση να παρέχει στην επιχείρηση ολιστικές λύσεις σχετικά με την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης.
 
 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
 
Πόσος χρόνος χρειάζεται για την πιστοποίηση με το ISO 18788: 2015;
 
Συνήθως, εκτός από το χρόνο για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης, απαιτείται επαρκής χρονική περίοδος για την εφαρμογή του και τη δημιουργία αρχείων, αν και φυσικά αυτή τη φορά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το κύριο ζήτημα είναι ότι ο οργανισμός πρέπει να αποδείξει ότι το σύστημα διαχείρισης του έχει εφαρμοστεί πλήρως και πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο ευαισθητοποίησης της ανώτατης διοίκησης και των εργαζομένων είναι επίσης ένα κρίσιμο σημείο για τον καθορισμό του απαραίτητου χρόνου για την απόκτηση πιστοποίησης.
 
Αντικαθιστά τους ελέγχους της δημόσιας αρχής;
 
Όχι. Το ISO 18788: 2015 είναι μια εθελοντική πιστοποίηση που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κανέναν δημόσιο ή επίσημο έλεγχο. Ωστόσο, βελτιώνει την οργάνωση της εταιρείας, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με όλη τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και βοηθά στην αποφυγή τυχόν απροσδόκητων προβλημάτων ή προστίμων κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων, λειτουργώντας προληπτικά.
 
 
Για αίτηση πατήστε εδώ.
 
 

Συνολικές επισκέψεις :