Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ISO 17100:2015 Υπηρεσίες Μετάφρασης


Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρησης για την Παροχή Υπηρεσιών Μετάφρασης 

 

Το πρότυπο ISO 17100:2015 αφορά υπηρεσίες μετάφρασης και περιλαμβάνει απαιτήσεις για επιχειρήσεις που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. Σκοπός του ISO 17100:2015 είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα σε κάθε σημείο της μεταφραστικής διαδικασίας.

Το πρότυπο έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφραστικών υπηρεσιών.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 17001:2015

Το ISO 17100:2015 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει αρχές και απαιτήσεις διαχείρισης όσον αφορά τις διεργασίες, τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης, τη διαθεσιμότητα και διαχείριση πόρων και άλλες ενέργειες απαραίτητες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης. Το πρότυπο δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες διερμηνείας.

 

Η δομή του ISO 17100:2015 αποτυπώνεται παρακάτω:

1.     Αντικείμενο

2.     Όροι και ορισμοί εννοιών

3.     Πόροι

4.     Διεργασίες και ενέργειες πριν την παραγωγή

5.     Διεργασίες παραγωγής

6.     Διεργασίες μετά την παραγωγή

 

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 17100:2015

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17100:2015 είναι τα ακόλουθα:

 

·         Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά

·         Συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

·         Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των μεταφραστικών υπηρεσιών

·         Ουσιαστική συμβολή στη οργάνωση, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης.

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT S.A.

 

·         Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης

·         Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία σας

·         Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας

·         Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην εταιρεία σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσος χρόνος απαιτείται για την πιστοποίηση;

Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Σημαντική παράμετρος συνιστά το να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.   

Υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις;

Όχι. Το ISO 17100:2015 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων.  

 

Άιτηση Πιστοποίησης

Συνολικές επισκέψεις :