Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

IFS


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IFS
INTERNATIONAL FOOD STANDARD
 
Το 2002 προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πρότυπο ασφάλειας τροφίμων, οι Γερμανοί λιανέμποροι της HDE (HauptverbanddesDeutschenEinzelhandels) ανέπτυξαν ένα κοινά επιθεωρούμενο πρότυπο με την ονομασία International FoodStandard, IFS. Το 2003, Γάλλοι λιανέμποροι και χονδρέμποροι από την FCD (Federation des enterprises du Commerce et de la Distribution) ήρθαν σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας του IFS και συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 4ης Έκδοσης του IFS. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι η 6, που είναι σε ισχύ από τoν Ιανουάριου του 2012.
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο IFS αποτελεί σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς ολοένα και περισσότεροι λιανέμποροι των χωρών αυτών ζητούν πιστοποιητικό IFS από τους προμηθευτές τους. Ο κανονισμός του προτύπου προσδιορίζει ένα ποσοτικοποιημένο σύστημα αξιολόγησης πλήρωσης των απαιτήσεων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση. Έτσι, ο πελάτης ενός προμηθευτή μπορεί να αξιολογήσει ποσοτικά την απόδοση του προμηθευτή του.
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
 
Στην τρέχουσα έκδοσή του το πρότυπο αποτελείται από 5 κεφάλαια:
 
1.     Διαχείριση Συστήματος Ποιότητας, όπου η επιχείρηση καλείται να προσδιορίσει τις διεργασίες της και να εκπονήσει το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων με βάση τις 7 αρχές HACCP (WHO/Codex Alimentarius Committee).
 
2.     Ευθύνη της Διοίκησης
 
3.     Διαχείριση Πόρων
 
4.     Υλοποίηση Προϊόντος
 
5.     Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση
 
6.     Άμυνα τροφίμων και εξωτερικοί έλεγχοι  (Food Defense and external inspections )
 
Το πρότυπο αναγνωρίζει 10 απαιτήσεις  του προτύπου ως εξαιρετικά σημαντικές τις οποίες ονομάζει Knock Outs.
 
Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνει το πρότυπο για διενέργεια αξιολόγησης και πιστοποίησης σε δύο επίπεδα:
 
HIGHER LEVEL και FOUNDATION LEVEL, καθώς έτσι η επιχείρηση είναι σε θέση να αξιολογήσει τις δυνατότητές της να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις. Γενικά, οι απαιτήσεις του προτύπου που αντιστοιχούν στο FOUNDATION LEVEL θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση στη διεθνή βιομηχανία τροφίμων. Στο HIGHER LEVEL εντάσσονται απαιτήσεις υψηλότερου επιπέδου, ενώ το πρότυπο περιλαμβάνει και απαιτήσεις χαρακτηριζόμενες ως RECOMMENDATIONS που αντιπροσωπεύουν τη «βέλτιστη πρακτική» στο χώρο των τροφίμων
  
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
Η EUROCERT είναι διαπιστευμένος φορέας από το UKAS (Cert. No.180 – B) για τη διενέργεια επιθεωρήσεων IFS. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διενέργεια επιθεωρήσεων IFS γίνεται μόνον από επιθεωρητές εγκεκριμένους, κατόπιν εξετάσεων, από το IFS, ενώ στα πλαίσια της συνεργασίας της με το IFS, η EUROCERT υποχρεούται στην κοινοποίηση της έκθεσης επιθεώρησης στην ιστοσελίδα IFS. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανέρχεται σε 12 μήνες.
 
Ερωτηματολόγιο εξαιρέσεων προϊόντων 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 
 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
1.         Προσκόμιση της Αίτησης Πιστοποίησης από την ενδιαφερόμενη εταιρεία στην γραμματεία της EUROCERT
 
2.         Καθορισμός κοινώς συμφωνημένης ημερομηνίας διεξαγωγής της επιθεώρησης.
            Σημειώνεται εδώ ότι σημαντικό βήμα για τη σύγκλιση της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις του προτύπου είναι η διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης βάσει των απαιτήσεών του.
 
3.         Προσκόμιση μελέτης HACCP – Εγχειριδίου IFS ώστε να ανασκοπηθούν από τους επιθεωρητές.
 
4.         Αποστολή προγράμματος επιθεώρησης στην επιχείρηση. Η διάρκεια της επιθεώρησης καθορίζεται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των διεργασιών και των προϊόντων της επιχείρησης.
 
5.         Διενέργεια επιθεώρησης.
 
6.         Αποστολή Προκαταρκτικής Έκθεσης στην επιχείρηση, στην οποία καλείται να συμπληρώσει το Action Plan εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης για το κλείσιμο των αποκλίσεων από το πρότυπο. Σημειώνεται εδώ, ότι ο κανονισμός του προτύπου δεν επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικού στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση προκύψει ΚΟ ή περισσότερες από μία (1) Κύρια μη-συμμόρφωση.
 
7.         Λήψη του Action Plan από το φορέα πιστοποίησης, έκδοση του Final Report και του πιστοποιητικού.
 
8.         Αποστολή πιστοποιητικού και έκθεσης στην επιχείρηση.
 
 
 

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :