Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

HACCP CODEX ALIMENTARIUS


Η εφαρμογή του Συστήματος HACCP αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων τροφίμων γεγονός που εκφράζεται μέσα από τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμούς 178/2002 και 852/2004.
 
CODEX ALIMENTARIUS
 
O Codex Alimentarius είναι επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εκδίδει διεθνή πρότυπα για τα τρόφιμα. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η προστασία της υγείας του καταναλωτή και η διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στην εμπορία των τροφίμων.
 
HACCP
 
Το HACCP είναι ένα σύστημα το οποίο προσδιορίζει τους υγειονομικούς κινδύνους που επηρεάζουν δυσμενώς την ασφάλεια των προϊόντων και προσδιορίζει με λεπτομέρεια τα μεγέθη για τον έλεγχό τους.
Οι κίνδυνοι αυτοί ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:
 
  • Βιολογικοί (πχ. ζύμες, μύκητες, παθογόνα )

 

  • Χημικοί (πχ. υπολείμματα φυτοφαρμάκων, υπολείμματα υλικών συσκευασίας, υπολείμματα καθαριστικών και υπολείμματα απολυμαντικών, τοξικές ουσίες, βαρέα μέταλλα, θειώδες, μεθανόλη, αιθυλοκαρβαμίδιο, βιογενείς αμίνες, σιδηροκυανιούχο κάλιο, κυάνιο κ.α.)

 

  • Φυσικοί (πχ. υλικά ξένα ως προς τα τρόφιμα: μέταλλα, πέτρες, ξύλα, πλαστικά, έντομα, κ.α.)
 
Η πιστοποίηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της επιτροπής Codex Alimentarius περιλαμβάνει τις αρχές μιας μελέτης HACCP και την εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.
 
ΟΙ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ HACCP CODEX ALIMENTARIUS
 
Αρχή 1η:           Αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την παραγωγή των τροφίμων σε όλα τα στάδια (από την ανάπτυξη και τη συγκομιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την επεξεργασία και τη διανομή των προϊόντων, μέχρι την τελική προετοιμασία και την κατανάλωσή τους) - Αξιολόγηση της πιθανότητας εμφάνισης των κινδύνων και προσδιορισμός των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχο αυτών.
 
Αρχή 2η :          Προσδιορισμός των σημείων / διεργασιών / φάσεων παραγωγής που μπορεί να ελεγχθούν για να εξαφανίσουν τον κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισης του (Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου (CCP)). «Φάση» είναι κάθε στάδιο στην παραγωγή του τροφίμου ή την κατασκευή συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής πρακτικής, της παραλαβής των πρώτων υλών, της τυποποίησης, της παραγωγικής διαδικασίας, της αποθήκευσης, της μεταφοράς και λιανικής πώλησης και του χειρισμού από τον καταναλωτή.
 
Αρχή 3η          Καθορισμός των Κρίσιμων Ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο.
 
Αρχή 4η :          Καθορισμός διαδικασιών παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου, με σκοπό τη ρύθμισή τους εντός των Κρίσιμων Ορίων.
 
Αρχή 5η :          Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται, όταν η παρακολούθηση δείχνει απόκλιση από τα Καθορισμένα Κρίσιμα Όρια.
 
Αρχή 6η :          Τήρηση διαδικασιών τεκμηρίωσης του Συστήματος.
 
Αρχή 7η :          Τήρηση διαδικασιών επαλήθευσης της σωστής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς του Συστήματος.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ HACCP CODEX ALIMENTARIUS
 
Πλεονεκτήματα της συμμόρφωσης με το HACCP Codex Alimentarius είναι ο μικρότερος αριθμός απαιτήσεων σε σχέση με άλλα πρότυπα, όπως και το γεγονός ότι η πιστοποίηση εξασφαλίζει αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για την μείωση των  πιθανοτήτων εισαγωγής κινδύνων στο τρόφιμο ή στην διαδικασία παραγωγής του. Παράλληλα η βεβαίωση HACCP Codex Alimentarius διευκολύνει τις συναλλαγές της εταιρίας και ισχυροποιεί την θέση της έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού.
 
Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζουν στην εταιρία την δυνατότητα βελτίωσης και ανάπτυξης καθώς η έμπειρη ομάδα επιθεωρητών προτείνει μέτρα βελτίωσης και πραγματοποιεί διορθωτικές παρεμβάσεις.
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
Η πιστοποίηση HACCP Codex Alimentarius απευθύνεται συνήθως σε μικρές επιχειρήσεις με μικρή δυναμικότητα και μικρό αριθμό προσωπικού  οι οποίες προτιμούν την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο του Codex Alimanterius ακριβώς γιατί είναι πιο προσιτό από άλλα πρότυπα. Επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν να πιστοποιηθούν με HACCP Codex Alimentarius είναι κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία και γενικά επιχειρήσεις οι οποίες συνήθως λειτουργούν με τον παραδοσιακό οικογενειακό τρόπο (δίχως προσωπικό).
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
Η  EUROCERT είναι Διαπιστευμένη από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) και παρέχει Διεθνώς αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Η  EUROCERT διαθέτει επιθεωρητές με μακρόχρονη εμπειρία σε επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
 
  • Ο Φορέας Πιστοποίησης ορίζει κατάλληλη Ομάδα Επιθεωρητών και διενεργεί  επιτόπια Επιθεώρηση.  Κατά την Επιθεώρηση ελέγχεται η πληρότητα των εγγράφων του Συστήματος, καταγράφονται αποκλίσεις και ορίζεται από την εταιρία το χρονικό διάστημα που θα γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
 
  • Καταγράφονται οι Αποκλίσεις/Μη Συμμορφώσεις και όταν/εαν αυτές αρθούν προχωράει η Διαδικασία Έκδοσης Πιστοποιητικού.
 
  • Ο Φορέας Πιστοποίησης προχωράει στην έκδοση Πιστοποιητικού.
 
 

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :