Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Φωτοβολταϊκά


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ62446
 
Η πιστοποίηση Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων συνήθως αφορά: 
 
  • τους εγκαταστάτες φωτοβολταικών συστημάτων 
 
  • τους ιδιώτες (για οικιακά συστήματα) 
 
  • τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (πάρκα) 
 
Στα φωτοβολταϊκα συστήματα η EUROCERT μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν ελέγχους πιστοποίησης των εγκαταστάσεων των φωτοβολταικών συστημάτων και συγκεκριμένα:
 
  • έλεγχο πληρότητας τεχνικών φακέλων και μελέτης της εγκατάστασης
  • έλεγχο υλικών κατασκευής με ιδιαίτερη έμφαση των βάσεων στήριξης (ΝΕΑΚ 2000)
  • έλεγχο της συμφωνίας της κατασκευής με την μελέτη και τα ελεγχθέντα υλικά κατασκευής, μετά απο σχετικές επιτόπιες επιθεωρήσεις
  • έλεγχο της συμφωνίας των ηλεκτρολογικών στοιχείων της εγκατάστασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ62446 καιHD384
  • επίβλεψη των τελικών δοκιμών και εκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης της εγκατάστασης με την μελέτη και τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Οι αναφερόμενοι έλεγχοι / πιστοποιήσεις καλύπτουν την ασφάλεια της κατασκευής (αντισεισμική, αντικεραυνική προστασία, βραχυκυκλώματα, την καλή λειτουργία των μετασχηματιστών κλπ) την σωστή κατασκευή της εγκατάστασης καθώς και την προβλεπόμενη αποδοτική λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 
Επιπλέον η πιστοποίηση απο καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης όπως η EUROCERT ενισχύει την αξιοπιστία της εγκατάστασης προς τους ενδιαφερόμενουςόπως οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.
 
 
 

Συνολικές επισκέψεις :