Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

SA 8000
ISO 37001 : 2016 Καταπολέμηση Δωροδοκίας
SMETA Sedex Members Ethical Trade Audit
ISO 26000:2010 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης
Συνολικές επισκέψεις :