Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Επαλήθευση ανθρακικού αποτυπώματος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.


Το Μάιο του 2015 η Eurocert διενήργησε επιθεώρηση επαλήθευσης του ανθρακικού αποτυπώματος για το έτος αναφοράς  2014 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ (ΔΑΑ ΑΕ).  

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ ΑΕ) συμμετέχει στο Πρόγραμμα Airport Carbon Accreditation Scheme, που έχει σκοπό να βοηθήσει τα αεροδρόμια να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα μέσω της εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Στα πλαίσια αυτά, ο ΔΑΑ καταγράφει και παρακολουθεί τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υλοποιεί κάθε χρόνο δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του και τον περιορισμό της συμβολής του στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Το Πρόγραμμα αποτελείται από 4 επίπεδα (mapping, reduction, optimization και neutrality) ανάλογα με τον βαθμό εμβάθυνσης στην διαχείριση του ανθρακικού αποτυπώματος.
 
Η επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος αναφοράς 2014 που διενεργήθηκε από έμπειρους επαληθευτές της Eurocert καλύπτει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και το σύνολο των δραστηριοτήτων του Αερολιμένα. 
 
H επιτυχής ολοκλήρωση της επιθεώρησης συνοδεύτηκε από την έκδοση Έκθεσης και Δήλωσης Επαλήθευσης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των:
 
• AIRPORT CARBON ACCREDITATION SCHEME
• GHG PROTOCOL
• EN ISO 14064-1:2012
 
Τέλος, βάσει της δήλωσης επαλήθευσης της Eurocert, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έκδοση πιστοποιητικού διαπίστευσης από το Airport Carbon Accreditation που επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώματος του ΔΑΑ καλύπτουν τις απαιτήσεις του ‘OPTIMIZATION LEVEL’.
 
Η Eurocert είναι διαπιστευμένη από το Ε.Σ.Υ.Δ για την διενέργεια επιθεωρήσεων επαλήθευσης ανθρακικού αποτυπώματος και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064-1 και τον Κανονισμό 600/2012/ΕΚ.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Συνολικές επισκέψεις :