Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
Το πρότυπο ISO 50001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να βελτιώσουν την ενεργητική τους απόδοση. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί από τις «βαριές» βιομηχανίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες ή πιθανώς εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Αερίων Θερμοκηπίου βάσει της 2003/87/ΕΚ, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που εφαρμόζει διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας και έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αλλά και του συνόλου της λειτουργίας της.
Με βάση τα ανωτέρω, το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων και ειδικά σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με βάση άλλα πρότυπα διαχείρισης, όπως είναι τα IS0 9001, 14001 ή 18001.
 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν για σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε από τον ISO το πρότυπο ISO 50001:2011, το οποίο είναι ένα πρότυπο ενεργειακής διαχείρισης βάσει του οποίου λαμβάνει χώρα αρχική ενεργειακή επισκόπηση, αποτύπωση των ενεργειακών πλευρών της εταιρείας και καθορίζονται προγράμματα εξοικονόμησης της ενέργειας με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της. Στα πλαίσια αυτά, το πρότυπο ακολουθεί τη βασική αρχή Plan-Do-Check-Act και το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης μπορεί να ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχον σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 
ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 
  • Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μείωση λειτουργικού κόστους και κόστους παραγωγής
  • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
  • Βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών ή/και οικονομικών αλλαγών  
  • Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (green company)  Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
  • Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού
 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης με διαπίστευση από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με γραφεία και δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με εξειδίκευση, γνώση τοπικής και διεθνούς νομοθεσίας και μεγάλη εμπερία στον τομέα τους. Ειδικότερα, έχει αποκτήσει τεράστιο κύρος και αναγνωρισιμότητα στον τομέα των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την απονομή πιστοποιητικών σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, τον Κανονισμό EMAS και την Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου για πολλά χρόνια.
Η EUROCERT είναι από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, η οποία έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ ώστε να πιστοποιεί συστήματα ενεργειακής διαχείρισης με βάση το ISO 50001:2011. Πιστοποίηση από την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και έγκριση από ένα διεθνούς φήμης, διαπιστευμένο και αποδεκτό τρίτου μέρους οργανισμό.
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης 
 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 
Γιατί να πιστοποιηθώ με το ΙSO 50001;
 
Το πρότυπο ISO 50001 είναι το πλέον αναγνωρισμένο ενεργειακό εργαλείο που οδηγεί σε πρακτικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και συντελεί σε οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για την επιχείρηση. Επιπλέον, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αναμένεται να αποτελέσει σύντομα, αν όχι ήδη σε αρκετές περιπτώσεις, νομοθετική απαίτηση.
 
Η πιστοποίηση ISO 50001 αφορά μόνον στα κτίρια;
 
Όχι, δεν αφορά μόνον στα κτίρια. Θα πρέπει να γίνουν ενεργειακά ισοζύγια σε όλα τα σημεία χρήσης/κατανάλωσης ενέργειας ώστε να αναγνωριστούν ενεργειακές πλευρές και να τεθούν ενεργειακοί στόχοι. Φυσικά, η ενεργειακή αυτή ανάλυση θα περιλαμβάνει και τις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 
Τι ακριβώς είναι η ενεργειακή βάση αναφοράς (energy baseline);
 
H ενεργειακή βάση αναφοράς προκύπτει από την αρχική ενεργειακή επισκόπηση που διενεργεί η εταιρεία. Αποτελεί βάση αναφοράς για σύγκριση της ενεργειακής επίδοσης μετά την υλοποίηση ενεργειακών προγραμμάτων αναδεικνύοντας την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας. Πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να είναι αντιπροσωπευτική και να συσχετίζεται με συγκεκριμένες παραμέτρους που επηρεάζουν την παραγωγή προϊόντος ή την υλοποίηση υπηρεσίας.
 

Συνολικές επισκέψεις :