Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση


 
 H EUROCERT πραγματοποιεί ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
 
Η διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων  λειτουργεί σαν όχημα για την επιτυχία μιας επιχείρησης γιατί: 
α. μέσα από την συνεχή κατάρτιση των στελεχών της  μεγιστοποιείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζόμενου,
β. η ομάδα που παρακολουθεί ένα σεμινάριο αποκτά κοινούς κώδικες επικοινωνίας .
 
 
Γιατί με την EUROCERT;
 

1.       Δυνατότητα υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, στις εγκαταστάσεις της EUROCERT ή στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

2.       Η επιλογή του εισηγητή γίνεται με βάση την δραστηριότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, δηλαδή εξαρτάται από το πρότυπο και το πεδίο δραστηριότητας.

3.       Η ύλη του κάθε σεμιναρίου σχεδιάζεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

4.       Το ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, εντός ή εκτός ωραρίου.

5.       Πραγματοποιείται αμφίδρομη αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες και από τον εκπαιδευτή, ο οποίος παραδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην επιχείρηση.

6.       Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίλυση αποριών σε ατομικό επίπεδο (σύμφωνα με την θέση), ώστε από την επόμενη μέρα ο κάθε συμμετέχων να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του.

 
Επικοινωνήστε μαζί μας για τον προγραμματισμό ενός ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου για να σχεδιάσουμε  από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει  τις ανάγκες σας και τους στόχους  που έχετε θέσει.
 
 
Ποιότητα
 
-Μετάβαση στο ISO 9001:2015
-ISO 9001:2015
-ΕΝ 15038
-ΕΛΟΤ 1429
-ΕΛΟΤ 1435
-ISO 22716
-ISO 28000
-ISO/IEC 27001
-ISO 15224:2012
 
Περιβάλλον
 
-Μετάβαση στο ΙSO 14001:2015
-Κανονισμοί αποχαρακτηρισμού αποβλήτων ΕΚ 715/2013, ΕΚ 333/2011
-Βιοκαύσιμα ISCC
-Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου EU-ETS
-ISO 14064 Αέρια Θερμοκηπίου
-ISO 14001:2015
-EMAS (EK) 1221/2009
Ενέργεια
 
-ISO 50001:2011
-Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων & Εισαγωγή στα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης κατά ΙSO 50001
 
Ασφάλεια Τροφίμων
 
-GLOBALGAP-IFA
-GLOBALGAP GRASP
-ISO 22000:2005
-HACCP CODEX ALIMENTARIUS
-AGRO 2.1 & 2.2
-IFS
-BRC
-FOOD DEFENCE & F.S.M.A.
-ALBERT HEIJN
-Μη Γενετικά   Τροποποιημένες Ζωοτροφές και Προϊόντα
-Χρυσή Κουζίνα
-FSSC 22000
-Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων
 
Βιολογικά
 
-Σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΚ 834/2007 & ΕΚ 889/2008
 
Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού
 
-Marketing
-Benchmarking
-Logistics
-Το Coaching σαν αποδοτικό εργαλείο Marketing

Έλεγχοι
 
-ADR
-Συγκολλητές EN 1090-1 & EN 1090-2
-Έλεγχοι Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων
-Πυροσβεστήρες
Εργαστήρια
 
-ISO 17025
-Διεργαστηριακά Σχήματα
Σήμανση CE
 
-Σήμανση CE Εξοπλισμού υπο Πίεση & Απλών Δοχείων Πίεσης
-Σήμανση CE Δομικών Προϊόντων
-Μηχανές
Υγεία και ασφάλεια
 
-ISO 39001
-OHSAS 18001
Κοινωνική ευθύνη
 
-SA 8000
 
Βιομηχανικός Τομέας

 

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια μπορούν να ενταχτούν στο  Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2020. (Δείτε τη νέα εγκύκλιο του έτους 2018 εδώ.)

 

Συνολικές επισκέψεις :