Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου από τις Θαλάσσιες Μεταφορές EU MRV


 

Παρακολούθηση, Υποβολή Εκθέσεων και Επαλήθευση των Εκπομπών του Άνθρακα από τις Θαλάσσιες Μεταφορές

 

Μέσω του Κανονισμού της ΕΕ 2015/757, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαθιδρύει ένα πλαίσιο αξιολόγησης του αντίκτυπου που φέρουν οι θαλάσσιες μεταφορές αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, έχοντας ως απαίτηση την συγκομιδή των ακολούθων δεδομένων  για κάθε πλοίο μεμονωμένα και κάθε ημερολογιακό έτος. 


• Ποσότητα και συντελεστή εκπομπών για κάθε χρησιμοποιούμενο τύπο καυσίμου, συνολικά.

• Συνολική συγκεντρωτική ποσότητα CO2 που έχει εκλυθεί εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

• Συγκεντρωτικές  εκπομπές CO2 από όλους τους πλόες μεταξύ λιμένων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους

• Συγκεντρωτικές εκπομπές  CO2 από όλους τους πλόες με αναχώρηση από λιμένες που υπάγονται στην δικαιοδοσία κράτους μέλους

• Συγκεντρωτικές εκπομπές CO2 από όλους τους πλόες προς λιμένες που υπάγονται στην δικαιοδοσία κράτους μέλους

• Εκπομπές CO2 που σημειώθηκαν κατά τον ελλιμενισμό εντός λιμένων που υπάγονται στην δικαιοδοσία κράτους μέλους

• Συνολική διανυθείσα απόσταση

• Συνολικό χρόνο παραμονής στην θάλασσα

• Συνολικό μεταφορικό έργο

• Μέση ενεργειακή απόδοση


 ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

 

 

 

• 31 Αυγούστου 2017 για την κατάθεση του πλάνου παρακολούθησης στον επαληθευτή

• 31 Δεκεμβρίου 2017 για την επιτυχή αξιολόγηση του πλάνου παρακολούθησης από τον επαληθευτή

• 1 Ιανουαρίου 2018 – 31 Δεκεμβρίου 2018 πρώτη περίοδος αναφοράς

• 30 Απριλίου 2019 για την υποβολή εκθέσεων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

• 30 Ιουνίου τα πλοία θα πρέπει να φέρουν έγκυρο έγγραφο συμμόρφωσης

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται όλες οι πλόες εντός Ε.Ε., οι πλόες εισόδου και εξόδου από λιμένα της Ένωσης, καθώς και πλοών άνευ φορτίου. Επίσης, εντάσσονται οι εκπομπές κατά τον ελλιμενισμό ή τις κινήσεις των πλοίων εντός των λιμένων.

Οι σχετικοί κανονισμοί ισχύουν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας με όριο ολικής χωρητικότητας 5000 GT.

Έναρξη της πρώτης περιόδου αναφοράς ορίζεται η 1η  Ιανουαρίου 2018


 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

Οι διαθέσιμες μέθοδοι παρακολούθησης είναι οι ακόλουθες:

1) Δελτία παράδοσης καυσίμου

2) Παρακολούθηση των δεξαμενών

3) Όργανα μέτρησης ροών

4) Άμεση μέτρηση των εκπομπών 

Αρμόδιος Φορέας Επαλήθευσης

Η επαλήθευση των σχεδίων παρακολούθησης και των ετήσιων εκθέσεων εκπομπών διενεργείται από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς επαλήθευσης.

Η EUROCERT διαθέτει εν λόγω διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για τη ναυτιλία σύμφωνα με το ISO 14065 και έχει καθιερωθεί ως ο πιο αξιόπιστος φορέας επαλήθευσης στην Ελλάδα διενεργώντας επαληθεύσεις βάση του EU-ETS σε βιομηχανία και αεροπλοΐα ήδη από το 2005.  

Βρειτε την Αίτηση εδώ

Συνολικές επισκέψεις :