Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

ETHOS

 

 

 

Η EUROCERT, πρωτοπόρος στον τομέα πιστοποίησης, διαμόρφωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σχήμα Πιστοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Το Σχήμα βασίζεται στις γενικές αρχές και τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και περιλαμβάνει προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την άσκηση της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

Η επιτυχής αξιολόγηση από εξειδικευμένους επιθεωρητές οδηγεί στην απονομή του Σήματος Κοινωνικής Ευθύνης - ETHOS, το οποίο αναδεικνύει την έμπρακτη εφαρμογή από τις επιχειρήσεις των αρχών του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και την άσκηση ηθικής και υπεύθυνης διακυβέρνησης, σε μια περίοδο που οι αξίες αυτές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Το εν λόγω Σχήμα Πιστοποίησης έχει σχεδιασθεί σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), το οποίο συμβάλει με την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

 • Σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων / διακρίσεις

 • Δικαιώματα εργαζομένων

 • Ποιότητα εξυπηρέτησης πελάτη

 • Υγεία & ασφάλεια

 • Περιβάλλον

 • Καταπολέμηση διαφθοράς / δωροδοκίας

 • Τοπική κοινωνία

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 • Αίτηση

 • Επιθεώρηση από εγκεκριμένο επιθεωρητή βάσει του ειδικού checklist της Eurocert

 • Ολοκλήρωση ερωτηματολογίου και αυτόματος υπολογισμός συνολικού score

 • Τεχνική ανασκόπηση από H/O + Επιτροπή CSR Hellas

 • Απονομή σήματος

 

 

Συνολικές επισκέψεις :