Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EΛOT 1429:2008 Διαχειριστική Επάρκεια


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας, απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και σε φορείς οι οποίοι υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα, είτε από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020), είτε από εθνικούς πόρους.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Οι τύποι επάρκειας σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να  πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός είναι: 

·           Α: Δημόσια τεχνικά έργα υποδομής (τεχνικό αντικείμενο), όπου περιλαμβάνονται:
Οικοδομικά, συγκοινωνιακά, δίκτυα κοινής ωφελείας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά / αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνικές μελέτες, κλπ.

·           Β: Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται:
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, προμήθεια, δημιουργία και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες συμβούλων, κατάρτιση και συμβουλευτική κλπ.

·           Γ: Συγκεκριμένες δράσεις (ειδικές), όπου περιλαμβάνονται:
Εκπαίδευση, βοήθεια στο σπίτι, δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα, κλπ.

 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ :

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 καλύπτει την ανάγκη αποδοτικότερης αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από τους φορείς οι οποίοι υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα, καθώς καλούνται να επιβεβαιώσουν την διαχειριστική τους επάρκεια μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας το οποίο οδηγεί σε αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο εκτέλεσης των έργων. Η επιβεβαίωση αυτή είναι αναγκαία για την κάλυψη της απαραίτητης σχετικής προϋπόθεσης για την αξιολόγηση προτάσεων ανάληψης πράξεων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που βρίσκονται εν ισχύ

 

 

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ   EUROCERT

  • Διότι είμαστε ο μεγαλύτερος Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε πάνω από 25 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με την Eurocert σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από έναν διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης
  • Διότι είμαστε από τους πρώτους φορείς που δραστηριοποιηθήκαμε στην εν λόγω πιστοποίηση διαθέτοντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο πρότυπο
  • Διότι διαθέτουμε ικανό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες διενεργούν επιθεωρήσεις και ελέγχους υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό σας
  • Διότι φροντίζουμε να είστε συνεχώς ενήμεροι για οποιαδήποτε τοπική ή διεθνή εξέλιξη σας ενδιαφέρει ανάλογα με τον τομέα πιστοποίησής σας
  • Διότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στον οργανισμό σας ολοκληρωμένη λύση για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης διαθέτοντας διαπίστευση σε ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης και αμέσως μόλις γίνει δεκτή η αίτηση καθορίζεται η ομάδα επιθεώρησης και της ανατίθεται η διενέργεια του ελέγχου από τους επιθεωρητές

Η διαδικασία ελέγχου περιλαμβάνει την αξιολόγηση της επιχείρησης έναντι των απαιτήσεων του προτύπου  Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτουν τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις και επεκτείνονται ανά περίπτωση σε θέματα καλών πρακτικών που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της επιθεώρησης απονέμεται το πιστοποιητικό

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί να πιστοποιηθεί η επιχείρηση;

Το Πρότυπο καλύπτει τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας για κάθε υποψήφιο ανάδοχο τόσο του Δημοσίου όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Με την ΚΥΑ 43101/ΕΥΘΥ 2038/ΦΕΚ/Β/1914/8-9-2009 ορίζεται ως υποχρεωτική  η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με το νέο πρότυπο.

Συνολικές επισκέψεις :