Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EΛΟΤ 1429:2008


 Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ., ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση έργων Δημοσίου Χαρακτήρα σύμφωνα με το πρότυπο  EΛΟΤ 1429:2008. 

 
Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Πεδίο Διαπίστευσης

Συνολικές επισκέψεις :