Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Διαχείριση Ποιότητας

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 22716:2007 Ορθές Βιομηχανικές Πρακτικές-Καλλυντικά Προϊόντα
ISO 17100:2015 Υπηρεσίες Μετάφρασης
ISO 41001:2018 Διαχείριση Εγκαταστάσεων ISO 41001:2018 Διαχείριση Εγκαταστάσεων
EΛOT 1429:2008 Διαχειριστική Επάρκεια ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστική επάρκεια
ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017 Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας
ISO 22301:2012 Επιχειρησιακή Συνέχεια ISO 22301:2012 Επιχειρησιακή Συνέχεια
EΛOT 1435:2009 Υπηρεσίες Επικοινωνίας
EN 15038
Συνολικές επισκέψεις :