Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ


Πεδίο Σχήματος

Το συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.

 

Υποσχήματα

1. Μηχανήματα Έργου για Εκτέλεση Εκσκαφής και εν γένει Χωματουργικές

2. Μηχανήματα Έργου για Εκτέλεση Εργασιών Ανύψωσης και Μεταφοράς Φορτίων ή Προσώπων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται στους επαγγελματίες χειριστές μηχανημάτων έργου.

Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εφαρμογής, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να χειρίζεται σωστά τα μηχανήματα έργου.

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά γενικών ερωτήσεων για τα Μηχανήματα Έργου , διαβαθμισμένης δυσκολίας καθώς και εξειδικευμένες για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρακτική εφαρμογή με τη χρήση των αντίστοιχων Μηχανημάτων

 

Μεθοδολογία

Θεωρητική & Πρακτική Εξέταση

Συνολικές επισκέψεις :