Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ


Πεδίο Σχήματος

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης, παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για Χειριστές Μηχανημάτων Έργου, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή Πρότυπα και εθνικές νομοθετικές απαιτήσεις.

 

Ειδικότητες

  • Μηχανήματα Έργου για Εκτέλεση Εκσκαφής και εν γένει Χωματουργικές Εργασίες
  • Μηχανήματα Έργου για Εκτέλεση Εργασιών Ανύψωσης και Μεταφοράς Φορτίων ή Προσώπων

 

Σε ποιους απευθύνεται

Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται στους επαγγελματίες χειριστές μηχανημάτων έργου.

Για την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να χειρίζεται σωστά τα αντίστοιχα μηχανήματα έργου.

 

Γνωστικό Αντικείμενο

Σειρά γενικών ερωτήσεων για τα Μηχανήματα Έργου διαβαθμισμένης δυσκολίας, καθώς και εξειδικευμένων ερωτήσεων για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Πρακτική εφαρμογή με τη χρήση των αντίστοιχων Μηχανημάτων

 

Μεθοδολογία

 

Θεωρητική & Πρακτική Εξέταση

 

Συνολικές επισκέψεις :