Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Βαθμολόγηση του επιπέδου υγιεινής των εστιατορίων από την EUROCERT


Με επιτυχία διενεργήθηκε από την EUROCERT, τον μεγαλύτερο Ελληνικό φορέα στον κλάδο των Πιστοποιήσεων, Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, η πρώτη αξιολόγηση και κατάταξη του επιπέδου υγιεινής καταστήματος εστίασης, της επιχείρησης «Group Labros IKE», στη Βουλιαγμένη, βάσει κριτηρίων που περιλαμβάνονται σε ειδική Προδιαγραφή.

Η Προδιαγραφή αυτή εκπονήθηκε από την EUROCERT, με σκοπό την αξιολόγηση και κατάταξη σε επίπεδα,  των επιδόσεων υγιεινής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Προδιαγραφή είναι προαιρετική, εφαρμόζεται αυτοτελώς και έχει λάβει τη μορφή ερωτηματολόγιου, με σκοπό την ευχερέστερη εφαρμογή των απαιτήσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης, δεν υποκαθιστά καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθώς και τις αρμοδιότητες των δημόσιων υπηρεσιών , όπως αυτές καθορίζονται στην κειμένη νομοθεσία.

Μέσω της σχετικής διαδικασίας ελέγχου από την EUROCERT, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων από την επιχείρηση καλών πρακτικών υγιεινής και διαχείρισης, των πρώτων, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, καθώς και στον επιτόπιο έλεγχο υγιεινής και ποιότητας.

Οι αξιολογημένες επιχειρήσεις εντάσσονται σε ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί, ενώ αποκτούν το δικαίωμα χρήσης Σήματος, που απονέμεται από την εταιρεία και μέσω του οποίου γνωστοποιείται στους πελάτες το επίπεδο στο οποίο κατατάσσονται από πλευράς τήρησης των κανόνων υγιεινής.

Συνολικές επισκέψεις :