Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ανελκυστήρες & Εξαρτήματα Ασφαλείας Ανελκυστήρων


Ο αρχικός έλεγχος των ανελκυστήρων απευθύνεται σε εγκαταστάτες ανελκυστήρων και Ιδιοκτήτες κτιρίων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία να μεριμνήσουν για την πιστοποίηση καταλληλότητας τους.  

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 
Ο αρχικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την υπ’αρ. 95/16/ΕΚ Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ’αρ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση. Ο σκοπός του αρχικού ελέγχου είναι η εξασφάλιση ενός ενιαίου επιπέδου ασφάλειας των νέων ανελκυστήρων σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας.
 
Το δικαίωμα διενέργειας του αρχικού ελέγχου και της έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού καταλληλότητας έχουν μόνον διαπιστευμένοι φορείς από αρμόδιο κρατικό όργανο (ΕΣΥΔ) κοινοποιημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνωρισμένοι από το κράτος που δραστηριοποιούνται.
 
Οι διαπιστευμένοι φορείς πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένους επιθεωρητές μηχανικούς, οι οποίοι αξιολογούν τα επίπεδα ασφαλείας των ανελκυστήρων με τον έλεγχο του τεχνικού φακέλου των ανελκυστήρων και την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων/δοκιμών.
 
Οι επιθεωρητές συντάσσουν ειδικές εκθέσεις όπου εμφαίνονται τα ευρήματα του ελέγχου και στη συνέχεια τα συγκρίνουν με τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου και προχωρούν στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας στην περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων.
 
Το πιστοποιητικό καταλληλότητας προσκομίζεται στο τμήμα ανάπτυξης της οικίας νομαρχίας για την αδειοδότηση της νέας εγκατάστασης ανελκυστήρα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα της ισχύουσας νομοθεσίας, ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για την απαίτηση εργασιών αποκατάστασης, επισκευής ή προσθήκης νέου εξοπλισμού.
  
Ο αρχικός έλεγχος διενεργείται με την παρουσία του συντηρητή του ανελκυστήρα, ο οποίος συνδράμει τεχνικά (τεχνογνωσία και τεχν.μέσα) τόσο για την πληρέστερη διενέργεια των ελέγχων/δοκιμών όσο και για την αποκατάσταση ενδεχόμενων αποκλίσεων.
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση για έλεγχο σε Ηλεκτρικούς ανελκυστήρες (έλξης)
 
Συμπληρώστε την Αίτηση για έλεγχο σε Υδραυλικούς ανελκυστήρες
 
 
 
 

Συνολικές επισκέψεις :