Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

AGRO 2.1 & 2.2


ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

AGRO 2.1

Σκοπός του προτύπου AGRO 2.1 είναι η καθιέρωση συστήματος διαχείρισης για την άσκηση της γεωργίας υπό όρους που σέβονται και προάγουν το περιβάλλον και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Το πρότυπο αυτό βρίσκει εφαρμογή στα  περιβαλλοντικά θέματα που η γεωργική εκμετάλλευση δύναται να θέσει υπό τον έλεγχό της και  έχει συγκεκριμένη δυνατότητα παρέμβασης.

 

AGRO 2.2

Το  πρότυπο AGRO 2.2 καθορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε  να μπορεί να αποδεικνύει την ικανότητά της να εφαρμόζει το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργία στον τομέα της φυτικής παραγωγής. Το AGRO 2.2 εφαρμόζεται ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια των φυτών. Τα κυριότερα απ’ αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα Α του προτύπου.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Συμμορφούμενη προς το παρόν πρότυπο, μια γεωργική εκμετάλλευση διαμορφώνει πολιτική και θέτει συγκεκριμένους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις, τις ισχύουσες προδιαγραφές για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και τις πληροφορίες για σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

Η εφαρμογή του προτύπου  είναι μια ευκαιρία για τους καλλιεργητές και τις Ομάδες Παραγωγών να:

o             Να παράγουν ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

o             Να παρέχουν ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στους καταναλωτές

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΕΙΝΑΙ

Στόχος του Προτύπου είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων και η διασφάλιση της εφαρμογής της καλύτερης πρακτικής στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων δίνοντας έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι:

•             Η  διασφάλιση της απόδοσης των καλλιεργειών και του εισοδήματος του παραγωγού.

•             Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών δραστηριοτήτων. 

•             Ανταπόκριση στην απαίτηση της κοινωνίας και της αγοράς για προστασία του περιβάλλοντος παράγοντας γεωργικά προϊόντα λιγότερο επιβαρημένα από συνθετικές χημικές ουσίες. 

•             Παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

 

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης για τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) έχει εξειδικεύσει το Πρότυπο  AGRO 2-2 για τις παρακάτω καλλιέργειες:

•             Ροδακινιά, AGRO 2-2/1

•             Βαμβάκι, AGRO 2-2/2

•             Ελιά, AGRO 2-2/3

 

ΚΥΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 • Σύσταση ομάδας παραγωγών, ορισμός επικεφαλής, καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης.
 • Ορισμός επιβλέποντος γεωπόνου και  εμπλεκομένων.
 • Έκδοση πολιτικής και θέσπιση σκοπών και στόχων.
 • Σύνταξη οργανογράμματος της ομάδας παραγωγών.
 • Σύνταξη διαδικασιών του AGRO 2.1. Διανομή εντύπου εκπαιδευτικού υλικού.
 • Διενέργεια καταρτίσεων παραγωγών και εμπλεκομένων.
 • Έλεγχος καταγραφών και τεκμηρίωσης, διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια των παραγωγών.
 • Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης του AGRO 2.2.
 • Έκδοση πάγιων καλλιεργητικών οδηγιών, ελεγχόμενη διανομή και κατάρτιση των παραγωγών.
 • Συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων και των λιπαντικών εφαρμογών.
 • Έλεγχος της ορθότητας των καταγραφών και των παραπάνω εφαρμογών.
 • Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ανά παραγωγό της ομάδας.
 • Διόρθωση  των αποκλίσεων που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της εσωτερικής επιθεώρησης.
 • Επικύρωση της ορθής εφαρμογής του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με την διενέργεια αναλύσεων υπολειμμάτων.
 • Σύσκεψη ανασκόπησης της ομάδας παραγωγών.
 • Διενέργεια Επιθεώρησης Τρίτου Μέρους από τη EUROCERT.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 

Η EUROCERT πιστοποιεί παραγωγούς και ομάδες παραγωγών με βάση τα πρότυπα AGRO 2.1- AGRO 2.2.  Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ - Ε.ΣΥ.Δ ενώ οι Πιστοποιημένες απ' αυτήν εταιρείες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραγωγικής δραστηριότητας.

Δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πιστοποίησης  σε περισσότερα από ένα πρότυπα.

Η Διαπίστευσή της EUROCERT καλύπτει όλα τα Πρότυπα και τους Ελέγχους Προϊόντων και ως εκ τούτου παρέχει συνδυασμένες υπηρεσίες εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικά Τιμολόγια.

 

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης για τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2

Συνολικές επισκέψεις :