Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

ADR


ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η συμφωνία ADR είναι υποχρεωτική για όλα τα βυτιοφόρα οχήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR 2011 όπως αυτή ενσωματώθηκε από την Ελληνική Νομοθεσία – KYA 52167/4683/2012, ΦΕΚ 37/Β/2012– και απευθύνεται τόσο στους κατασκευαστές βυτιοφόρων όσο και στους χρήστες αυτών. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ADR

Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

 

Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:

 • Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 • Κλάση 2: Αέρια
 • Kλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
 • Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
 • Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
 • Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
 • Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
 • Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
 • Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
 • Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
 • Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
 • Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
 • Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ

 

 • Ενιαίο πλαίσιο κανόνων εντός Ε.Ε.

 

 • Ασφάλεια οδικών μεταφορών και προστασία χειριστών

 

 • Εξάλειψη εμποδίων στην ελεύθερη εμπορική διακίνηση εξαιτίας διαφοροποιήσεων στις Εθνικές Νομοθεσίες 

 

 • Συμμόρφωση των βυτιοφόρων με ουσιαστικές απαιτήσεις ασφαλείας ανάλογα με τις κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες και με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται που ιδρύθηκε από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις, με γραφεία σε 14 χώρες  στην Ευρώπη και στην Ασία.

Εγκυρότητα: Η Eurocert AE είναι κοινοποιημένος οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αρ. 1128 για την σήμανση CE εξοπλισμών υπό πίεση και απλών δοχείων πίεσης και  διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αρ. πιστ. 53-3

Παράλληλα πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την Ελληνική Αγορά  το γεγονός ότι η EUROCERT είναι εξολοκλήρου (100%) Ελληνική Εταιρία.

Εμπειρία: Δραστηριότητα άνω των 10 ετών στον έλεγχο της οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης 

 

 

Συνολικές επισκέψεις :