spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Το ISO 55001 είναι ένα πρότυπο που θέτει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το Σύστημα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την απόκτηση έως τον παροπλισμό τους. Αυτό το σύστημα διαχείρισης βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν τους κινδύνους και τα κόστη που σχετίζονται με τα περιουσιακά τους στοιχεία, με αποτελεσματικό τρόπο που υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση και τη δημιουργία αξίας.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Αυτό το πρότυπο μπορεί να ωφελήσει όλους τους οργανισμούς έντασης περιουσιακού στοιχείου, δημόσιους ή ιδιωτικούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητά του, είτε με υλικά είτε άυλα στοιχεία. Παραδείγματα τέτοιων οργανισμών περιλαμβάνουν:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 55001: 2014

Το ISO 55001: 2014 είναι δομημένο σε 10 ενότητες, ενώ ευθυγραμμίζεται επίσης με τη δομή ISO 9001: 2015 και ISO 41001: 2018 (για τη διαχείριση εγκαταστάσεων). Καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισμού, εστιάζοντας στην εφαρμογή της προσέγγισης βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων, την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών, το κίνητρο και τις επιπτώσεις της ανώτατης διαχείρισης, τον καθορισμό και την παρακολούθηση των στόχων και τη συνεχή βελτίωση. Η αρχή «Plan-Do-Check-Act» ισχύει επίσης για αυτό το πρότυπο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 55001: 2014

Η δομή του ISO 55001: 2014 είναι η ακόλουθη:

 • Πεδίο εφαρμογής 
 • Κανονιστικές αναφορές 
 • Όροι και ορισμοί 
 • Πλαίσιο του οργανισμού 
 • Ηγεσία 
 • Σχεδιασμός 
 • Υποστήριξη 
 • Λειτουργία 
 • Αξιολόγηση της επίδοσης 
 • Βελτίωση
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ISO 55001 ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ISO 55001 ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μπορούν να εξαντλήσουν τους πόρους ενός οργανισμού. Γι’ αυτό είναι σημαντικό για έναν οργανισμό να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιουσιακά του στοιχεία και η επίτευξη πιστοποίησης κατά ISO 55001 μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό. Αυτό το πρότυπο είναι ιδιαίτερα σχετικό σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο πλήθος περιουσιακών στοιχείων προς διαχείριση και υψηλά σταθερά κόστη. Η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 55001 μπορεί να υποστηρίξει οργανισμούς που έχουν κίνητρα για μια κουλτούρα πρόληψης, συνεχούς βελτίωσης και μπορούν να οδηγήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα ενός οργανισμού στην πραγματοποίηση αυξημένης αξίας από τα περιουσιακά του στοιχεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 55001: 2014

Τα βασικά οφέλη από τη ρύθμιση και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 55001: 2014 είναι τα ακόλουθα:

 • Βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των περιουσιακών στοιχείων
 • Μείωση κόστους λειτουργίας και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων
 • Μειωμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων (π.χ. περιττό κόστος συντήρησης και αναποτελεσματικότητα στην πρόληψη ατυχημάτων)
 • Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας, ανάπτυξης και βελτίωσης
 • Αξιόπιστη λήψη αποφάσεων
 • Βελτιωμένη εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών μέσω της συμμόρφωσης και της βελτιωμένης φήμης
 • Πρόληψη απροσδόκητων αποτυχιών περιουσιακών στοιχείων
 • Βελτιωμένη διασφάλιση ποιότητας για πελάτες / ρυθμιστές, όπου τα περιουσιακά στοιχεία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παροχή και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 • Σε περιπτώσεις απόκτησης νέων επιχειρήσεων, τα ενδιαφερόμενα μέρη αποκτούν εμπιστοσύνη από τη γνώση ότι υπάρχει μια στρατηγική για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης
 • Δείχνει την καινοτομία στην αγορά
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας και της φήμης της εταιρείας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ EUROCERT

 • Η EUROCERT είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ελληνικός οργανισμός πιστοποίησης, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με τη EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο / σεβαστό φορέα πιστοποίησης.
 • Διαθέτει ισχυρό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές / ελεγκτές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες πραγματοποιούν επιθεωρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία.
 • Παρέχει διαρκή ενημέρωση αναφορικά με τις τυχόν τοπικές ή / και διεθνείς αλλαγές που αφορούν το πεδίο πιστοποίησης
 • Η διαπίστευσή της EUROCERT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτύπων και προϊόντων. Έτσι, είναι σε θέση να παρέχει στην επιχείρηση ολιστικές λύσεις σχετικά με την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης.
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συνήθως, εκτός από το χρόνο για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης, απαιτείται επαρκής χρονική περίοδος για την εφαρμογή του και τη δημιουργία αρχείων, αν και φυσικά αυτή τη φορά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το κύριο ζήτημα είναι ότι ο οργανισμός πρέπει να αποδείξει ότι το σύστημα διαχείρισης του έχει εφαρμοστεί πλήρως και πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο ευαισθητοποίησης της ανώτατης διοίκησης και των εργαζομένων είναι επίσης ένα κρίσιμο σημείο για τον καθορισμό του απαραίτητου χρόνου για την απόκτηση πιστοποίησης.
Όχι. Το ISO 55001: 2014 είναι μια εθελοντική πιστοποίηση που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κανέναν δημόσιο ή επίσημο έλεγχο. Ωστόσο, βελτιώνει την οργάνωση της εταιρείας, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με όλη τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και βοηθά στην αποφυγή τυχόν απροσδόκητων προβλημάτων ή προστίμων κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων, λειτουργώντας προληπτικά.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Σηφάκης

Νίκος Σηφάκης

Υποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Αειφορίας - Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: +30 6970100881

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ