spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 18788:2015
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 18788:2015

Το διεθνές πρότυπο ISO 18788: 2015 καθορίζει τις απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για οργανισμούς που διεξάγουν ή συνάπτουν συμβάσεις για την ιδιωτική ασφάλεια και φύλαξη. Παρέχει ένα επιχειρηματικό πλαίσιο και ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για την αποτελεσματική διεξαγωγή επιχειρήσεων ασφαλείας και φύλαξης. Εφαρμόζεται ειδικά σε οποιονδήποτε οργανισμό λειτουργεί σε περιπτώσεις όπου η διακυβέρνηση μπορεί να είναι αδύναμη ή να υπονομεύεται το κράτος δικαίου λόγω ανθρωπίνων ή φυσικών γεγονότων. Ο σκοπός ενός Ιδιωτικού Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Ασφάλειας είναι να καθιερώσει συστηματικές και προβλέψιμες δράσεις για την ιδιωτική ασφάλεια, σε ένα πλαίσιο που στοχεύει στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εθνικού και του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Το ISO 18788: 2015 είναι δομημένο σε 10 ενότητες

Eνώ ευθυγραμμίζεται επίσης με τη δομή του ISO 9001: 2015. Η αρχή «Plan-Do-Check-Act» ισχύει επίσης για αυτό το πρότυπο.Η δομή του ISO 18788: 2015 είναι η ακόλουθη:

 • Πεδίο εφαρμογής
 • Κανονιστικές αναφορές 
 • Όροι και ορισμοί 
 • Πλαίσιο του οργανισμού 
 • Ηγεσία 
 • Σχεδιασμός 
 • Υποστήριξη 
 • Λειτουργία 
 • Αξιολόγηση της Επίδοσης 
 • Βελτίωση
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 18788: 2015

Τα βασικά οφέλη από την εγκαθίδρυση και την εφαρμογή ενός Ιδιωτικού Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 18788: 2015 είναι τα ακόλουθα:

 • Παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο για την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Παρέχει αξιοπιστία και εδραιώνει μία αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση
 • Δημιουργεί ένα πλαίσιο για την βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
 • Παρέχει εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αυξάνει τη δυναμική επιχειρησιακής επιτυχίας
 • Οδηγεί σε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας, της υγείας και της ευεξίας του εργατικού δυναμικού
 • Δείχνει την καινοτομία στην αγορά
 • Βελτιώνει της εταιρική εικόνα και της φήμη της εταιρείας Το κόστος αυτής της πιστοποίησης είναι ελάχιστο σε σχέση με το όφελος που παρέχεται στην επιχείρηση, καθώς παρέχεται άμεσο συγκριτικό πλεονέκτημα στη λειτουργία, στην προώθηση και στην διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η βελτίωση της παραγωγικότητας, του εργασιακού περιβάλλοντος και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ασφάλειας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 18788: 2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ EUROCERT
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ EUROCERT
 • Η EUROCERT είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ελληνικός οργανισμός πιστοποίησης, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ, με γραφεία σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως. Η πιστοποίηση με τη EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και αποδοχή από διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο / σεβαστό φορέα πιστοποίησης.
 • H EUROCERT είναι ο μόνος οργανισμός πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει εξουσιοδοτηθεί από την ICoCA να παρέχει πιστοποιήσεις ISO 18788. Το ICoCA είναι μια πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων που σχηματίστηκε το 2013 για να διασφαλίσει ότι οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Χρησιμεύει ως μηχανισμός διακυβέρνησης και εποπτείας του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας “International Code of Conduct for Private Security Service Providers”.
 • Διαθέτει ισχυρό και έμπειρο προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι ως επιθεωρητές / ελεγκτές ή / και τεχνικοί εμπειρογνώμονες πραγματοποιούν επιθεωρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εταιρεία.
 • Παρέχει διαρκή ενημέρωση αναφορικά με τις τυχόν τοπικές ή / και διεθνείς αλλαγές που αφορούν το πεδίο πιστοποίησης
 • Η διαπίστευσή της EUROCERT καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτύπων και προϊόντων. Έτσι, είναι σε θέση να παρέχει στην επιχείρηση ολιστικές λύσεις σχετικά με την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης.
ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ

Το ISO 18788: 2015 απευθύνεται σε οποιονδήποτε οργανισμό επιθυμεί να συστηματοποιήσει και να αναβαθμίσει τις ιδιωτικές του δραστηριότητες ασφαλείας, είτε παρέχεται μέσω των δικών του πόρων είτε μέσω τρίτων. Παραδείγματα εταιρειών που ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα με αυτό το πρότυπο είναι:

 • Εταιρείες που παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης
 • Δημόσιοι οργανισμοί και δημόσιες υπηρεσίες
 • Οργανισμοί που σχετίζονται με ευαίσθητες δραστηριότητες (π.χ. διυλιστήρια, εμπορία καυσίμων, τράπεζες κ.λ.π.)
Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Συνήθως, εκτός από το χρόνο για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης, απαιτείται επαρκής χρονική περίοδος για την εφαρμογή του και τη δημιουργία αρχείων, αν και φυσικά αυτή τη φορά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Το κύριο ζήτημα είναι ότι ο οργανισμός πρέπει να αποδείξει ότι το σύστημα διαχείρισης του έχει εφαρμοστεί πλήρως και πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο ευαισθητοποίησης της ανώτατης διοίκησης και των εργαζομένων είναι επίσης ένα κρίσιμο σημείο για τον καθορισμό του απαραίτητου χρόνου για την απόκτηση πιστοποίησης.
Όχι. Το ISO 18788: 2015 είναι μια εθελοντική πιστοποίηση που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κανέναν δημόσιο ή επίσημο έλεγχο. Ωστόσο, βελτιώνει την οργάνωση της εταιρείας, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με όλη τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και βοηθά στην αποφυγή τυχόν απροσδόκητων προβλημάτων ή προστίμων κατά τη διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων, λειτουργώντας προληπτικά.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Σηφάκης

Νίκος Σηφάκης

Υποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Αειφορίας - Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Tel: +30 2106252495

Direct: *331

Mobile: +30 6970100881

Εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ