spinner

W o r l d L e a d e r C e r t i f i c a t i o n

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

Το πρότυπο ISO 14001:2015 αφορά εταιρείες που στοχεύουν να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους επίδοση. Καθώς το ενδιαφέρον για περιβαλλοντική προστασία παγκοσμίως, ολοένα και αυξάνεται, περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να αποδείξουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση στους πελάτες τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη εγκαθιστώντας και εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το ISO 14001:2015 είναι ένα πρότυπο διεργασιών. Συνεπώς, έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 14001:2015
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 14001:2015

Το ISO 14001:2015 προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η εταιρεία ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. Η βασική αξία του προτύπου είναι η αναγνώριση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων. Η αρχή Σχεδιάζω-Υλοποιώ-Ελέγχω-Βελτιώνω, γνωστή και ως «Plan- Do- Check- Act», έχει εφαρμογή και στο εν λόγω πρότυπο. Η δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, πρόληψη της ρύπανσης και συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι προαπαιτούμενα και αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή του. Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το πρότυπο ISO 14001: 2015 πρέπει αρχικά να καθορίσουν το πλαίσιο λειτουργίας τους, να προσδιορίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις σχετικές ανάγκες και προσδοκίες τους, να εξετάσουν μια προοπτική κύκλου ζωής κατά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών τους και να προσδιορίσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το ΣΠΔ.

Η δομή του ISO 14001:2015 αποτυπώνεται παρακάτω:

 • Αντικείμενο
 • Τυποποιητικές Παραπομπές
 • Όροι και ορισμοί εννοιών
 • Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού
 • Ηγεσία
 • Σχεδιασμός
 • Υποστήριξη
 • Λειτουργία
 • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης
 • Βελτίωση
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 14001:2015
Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001:2015 είναι τα ακόλουθα:
 • Μείωση λειτουργικού και περιβαλλοντικού κόστους
 • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά
 • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις και αποφυγή κρατικών περιβαλλοντικών προστίμων
 • Παράταση ισχύος έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζόμενους
 • Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ανησυχιών ενδιαφερόμενων μερών
 • Βελτίωση της επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Εφαρμογή της αειφορίας στη δραστηριότητα της επιχείρησης (green sustainable business)
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 14001:2015
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η EUROCERT είναι ένας Ελληνικός Ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης με διαπίστευση από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με γραφεία και δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με εξειδίκευση, γνώση τοπικής και διεθνούς νομοθεσίας και μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους. Ειδικότερα, η EUROCERT έχει αποκτήσει τεράστιο κύρος και αναγνωρισιμότητα στον τομέα των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την απονομή πιστοποιητικών σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, τον Κανονισμό EMAS και την Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου για πολλά χρόνια.
Πιστοποίηση από την EUROCERT σημαίνει αξιολόγηση και έγκριση από ένα διεθνούς φήμης, διαπιστευμένο και αποδεκτό τρίτου μέρους οργανισμό.

Σχετικά Έγγραφα

Παρακαλώ ανατρέξτε στα επισυνημμένα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Το ISO 14001:2015 βοηθάει την επιχείρηση να βελτιώσει την περιβαλλοντική της επίδοση, τη φήμη και το κύρος της στην αγορά. Επιπλέον, σε ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η εγκατάσταση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η πιστοποίησή του σύμφωνα με το ISO 14001:2015 αποτελεί νομοθετική απαίτηση βάσει της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παράτασης ισχύος της Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.
Τυπικά 3-6 μήνες εφαρμογή, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Το βασικό σημείο είναι να είναι σε θέση η επιχείρηση να επιδείξει ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται πλήρως και καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Το επίπεδο δέσμευσης και συμμετοχής της Ανώτατης Διοίκησης και των εργαζομένων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου για την πιστοποίηση.
Όχι. Το ISO 14001:2015 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση και δεν υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους, π.χ. από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ή άλλες αρμόδιες αρχές. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση ώστε να προλαμβάνει και να πληροί τις νομοθετικές απαιτήσεις ενεργώντας προληπτικά και αποφεύγοντας την επιβολή περιβαλλοντικών προστίμων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νίκος Σηφάκης

Νίκος Σηφάκης

Υποδιευθυντής Πιστοποίησης Τομέας Αειφορίας - Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΜΒΑ

Tel:+30 2106252495 Direct:*331

Mobile:6970100881

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΙΔΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ