ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ 
 
Απευθύνεται σε όλους τους κατασκευαστές των οποίων οι κατασκευές περιλαμβάνουν συγκολλητα μέρη, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας κατασκευών, εργασιών και εργαζομένων. Παράλληλα η έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης και η πιστοποίηση καταλληλότητας συγκολλητών αποτελεί απαραίτητη απαίτηση όλων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αναφέρονται στην κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμών.  
 
Τι είναι η έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης και η πιστοποίηση καταλληλότητας συγκολλητών;
 
Η διαδικασία συγκόλλησης που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής,  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 16514 πρέπει να αξιολογηθεί με την διενέργεια σειράς δοκιμών/ ελέγχων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των κατασκευών.
 
Παράλληλα η πιστοποίηση καταλληλότητας συγκολλητή, πιστοποιεί την ικανότητα του συγκολλητή να εκτελεί εργασία  συγκόλλησης σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ελέγχων και δοκιμών που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 287. 
 
Η διαδικασία έγκρισης και πιστοποίησης των ανωτέρω έχει ως εξής:
 
Καταγράφεται η διαδικασία που ακολουθεί ηλεκτροσυγκολλητής της εταιρίας για την συγκόλληση μιας κατασκευής (π.χ. συγκόλληση χαλυβδοελασμάτων ορισμένων παχών με επενδυμένο ηλεκτρόδιο ή TIG). Έτσι διαμορφώνεται μια προδιαγραφή συγκόλλησης (Welding Procedure Specification - WPS), με συγκεκριμένους παραμέτρους(είδος/ ποιότητα/ διαστάσεις υλικών, είδος/ θέση συγκόλλησης, παράμετροι ρεύματος V/A κ.α.). Την προδιαγραφή συγκόλλησης καλείται να πιστοποιήσει ο διαπιστευμένος φορέας (EUROCERT)σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 15614-1.
 
Για  την πιστοποίηση απαιτείται η δημιουργία δοκιμίου συγκόλλησης διαστάσεων που ορίζει το ανώτερο πρότυπο. Η συγκόλληση του δοκιμίου γίνεται σύμφωνα με την προδιαγραφή (WPS), παρουσία επιθεωρητή του Διαπιστευμένου Φορέα και αποστέλλεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για την διεξαγωγή δοκιμών που προβλέπει το πρότυπο ΕΝ ISO 15614-1.
 
Σε περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρισης διαδικασίας  συγκόλλησης σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο.
 
Η πιστοποίηση ικανότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με  εγκεκριμένη διαδικασία συγκόλλησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 287-1:2004. 
 
Ο ηλεκτροσυγκολλητής εκτελεί επί κατάλληλου δοκιμίου εργασία συγκόλλησης σύμφωνα με  την πιστοποιημένη διαδικασία παρουσία επιθεωρητή του Διαπιστευμένου Φορέα. Το δοκίμιο αποστέλλεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο για την διενέργεια δοκιμών που προβλέπει το πρότυπο ΕΝ 287-1:2004. 
 
Σε περίπτωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων εκδίδεται πιστοποιητικό ικανότητας συγκολλητή για συγκεκριμένη διαδικασία συγκόλλησης, σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο.
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ
 
 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT 
 
Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες και με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται που ιδρύθηκε από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις, με γραφεία σε 14 χώρες  στην Ευρώπη και στην Ασία.
 
Εγκυρότητα: Είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αρ. πιστ. 21-2 και αναγνωρισμένη από την Ελληνική Κυβέρνηση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2225/123 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  για την έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης και την πιστοποίηση καταλληλότητας συγκολλητών.
 
Παράλληλα πρέπει να εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την Ελληνική Αγορά  το γεγονός ότι η EUROCERT είναι εξολοκλήρου (100%) Ελληνική Εταιρία.
 
Εμπειρία: Δραστηριότητα άνω των 10 ετών στον έλεγχο και πιστοποίηση διαδικασίας συγκολλήσεων και ηλεκτροσυγκολλητών.
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης