Πεδίο Σχήματος

 

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης παρέχει αναγνώριση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε Στελέχη Εφοδιαστικής Αλυσίδας, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους με βάση εθνικά και διεθνή Πρότυπα και νομοθετικές απαιτήσεις


Ειδικότητες

-          Στελέχη Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-          Στελέχη Αποθήκης

-          Στελέχη Διαμεταφορών- Διαλογών

 

Σε ποιους απαυθύνεται

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε άτομα που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης απαιτείται ο υποψήφιος να έχει υψηλό επίπεδο γνώσης , δεδομένου ότι η πιστοποίηση δηλώνει την ικανότητα του πιστοποιούμενου να ανταποκρίνεται πλήρως στα συγκεκριμένα καθήκοντα

 

Γνωστικό αντικείμενο

Ανάλογα με το αντικείμενο:

1.      Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-   Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας -Αρχές Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-   Αρχές αποθήκης

-   Διαχείριση Μεταφορών

-   Διαχείριση Πελατών

 

2.      Στέλεχος Αποθήκης

-   Βασικές Γνώσης Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

-   Αρχές αποθήκης & Διεργασιών Αποθήκης

 

3.         Στέλεχος Διαμεταφορών- Διαλογών

-  Αρχές Διαμεταφοράς & Διαλογής

-  Διαχείριση Εμπορευμάτων & Διαδικασιών Διαμεταφορέων- Διαλογέων

-  Συστήματα και πρακτικές αποτελεσματικής διαλογής

 

Μεθοδολογία

Θεωρητική Εξέταση