Η EUROCERT έχει διαπιστευτεί από το SAAS - Social Accountability Accreditation Services ως ικανός Φορέας να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης συμμόρφωσης για πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2008.

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 

Παραρτημα