ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
 
Το πρότυπο SA 8000 αφορά σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως δραστηριότητας, οι οποίες στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την επικοινωνία τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ επίσης θέτει σχετικές απαιτήσεις και στο προσωπικό των υπεργολάβων.
 
Η συνεχόμενη αύξηση του δημόσιου ενδιαφέροντος για απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες οδήγησε το 1997 στη δημιουργία του Social Accountability International Organization. Ο στόχος του ήταν ο σχεδιασμός ενός ενιαίου κώδικα λειτουργίας για τις συνθήκες εργασίας σε μεταποιητικές και αγροτικές βιομηχανίες.
 
Το πρότυπο S A8000 για κοινωνικά αποδεκτές συνθήκες εργασίας θέτει συγκεκριμένα standards. Εκτός από τις απαιτήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, το SA 8000 έχει σχεδιαστεί ώστε να συμπεριλάβει διεθνείς συμφωνίες, όπως η συνθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), η Διεθνής Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδικά Δικαιώματα.Αυτά τα εργαλεία αναφέρονται στις γενικότερες απαιτήσεις εφαρμογής του προτύπου SA 8000.
 
ΑΞΙΕΣ SA 8000
 
Παρέχει διαφανή, μετρήσιμα και επαληθεύσιμα στοιχεία για την πιστοποίηση της επίδοσης των εταιρειών σε εννέα βασικούς τομείς:
 
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SA 8000
 
Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση μιας ηθικής διάστασης στις εργασιακές πρακτικές τους και εφαρμόζουν τους δικούς τους κώδικες δεοντολογίας. Το πρότυπο SA 8000 προσφέρει μια παγκόσμια κοινωνικά αποδεκτή εργασιακή πρακτική, η οποία συμμορφώνεται με τις διεθνείς συμβάσεις και δηλώσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, η πιστοποιημένη εταιρεία δείχνει προς όλους τους εργαζόμενούς της στην πράξη το σεβασμό και τη δέσμευση στα εργασιακά δικαιώματα και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 
ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT
 
H EUROCERT είναι Ελληνικός ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, διαπιστευμένος από Ελληνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαπίστευσης με δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 χώρες διεθνώς. Η EUROCERT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επιθεωρητές με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα τους. Επιπλέον, η EUROCERT είναι ένας από τους ελάχιστους φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως διαπιστευμένος από το Social Accountability Accreditation Services (SAAS) για την πιστοποίηση με βάση το πρότυπο SA 8000 σε όλο τον κόσμο.
 
 
Συμπληρώστε την Αίτηση Πιστοποίησης
 
 
ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ SA 8000 ME TO ISO 26000
 
Το SA 8000 αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και διεθνές πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα. Το πρότυπο ISO 26000 αποτελεί ουσιαστικά ένα κατευθυντήριο έγγραφο για την κοινωνική υπευθυνότητα, η εφαρμογή του οποίου οδηγεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και μπορεί να προετοιμάσει την εταιρεία για την πιστοποίηση με βάση το SA 8000. Η EUROCERT, έχοντας μεγάλη εμπειρία στον εν λόγω τομέα, μπορεί να διενεργήσει επιθεωρήσεις ελέγχου συμμόρφωσης με βάση το πρότυπο ISO 26000 και να εκδώσει σχετικές βεβαιώσεις.