ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018 ορίζει τις απαραίτητες οργανωτικές δομές και τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ώστε να λάβει την Πιστοποίηση ISO 22000:2018.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων περιλαμβάνει περιγραφή της οργάνωσής της εταιρείας, γραπτές οδηγίες για τις εργασίες που εκτελούνται στην εταιρία και οι οποίες επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων, έντυπα και έγγραφα που εφαρμόζονται καθώς και εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήματος.

Το Πρότυπο ISO 22000:2018 εφαρμόζεται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει κατάλληλες δομές προσδιορισμού, παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης  των παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων της λειτουργίας της.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων εξασφαλίζει την αναγνώριση της δέσμευσης της Εταιρείας για συνεχή προσπάθεια μείωσης της πιθανότητας εισαγωγής κινδύνων στο τρόφιμο και για την βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του.

Η Πιστοποίηση διευκολύνει τις συναλλαγές της εταιρίας με άλλες εταιρείες, και ισχυροποιεί την θέση της έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού.

Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης, εξασφαλίζουν στην εταιρία την δυνατότητα βελτίωσης και ανάπτυξης καθώς η έμπειρη ομάδα επιθεωρητών προτείνει μέτρα βελτίωσης  και πραγματοποιεί διορθωτικές παρεμβάσεις.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Η  EUROCERT είναι Διαπιστευμένη από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) και παρέχει Διεθνώς αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά. Η  EUROCERT διαθέτει επιθεωρητές με μακρόχρονη εμπειρία σε επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Για να προχωρήσει η Διαδικασία Πιστοποίησης, απαιτείται η Αίτηση Πιστοποίησης προς τον Φορέα Πιστοποίησης.

Κατά την Επιθεώρηση ελέγχονται μεταξύ άλλων:

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και υπάρχει θετική εισήγηση από την Ομάδα Επιθεωρητών, εκδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Πιστοποιητικό.

Το Πιστοποιητικό έχει ισχύ τρία χρόνια και για το διάστημα αυτό υποστηρίζεται από δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης