ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IFS Logistics

Το πρότυπο IFS Logistics αναπτύχθηκε το 2012 και αφορά εταιρείες υπηρεσιών logistics όπως διανομή, μεταφορά και αποθήκευση. Το IFS Logistics ισχύει τόσο για τρόφιμα όσο και για μη εδώδιμα προϊόντα και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά, σε όλες τις συνθήκες αποθήκευσης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη μεταφοράς. βαρέα φορτηγά, τρένα, πλοία, αεροπλάνα κ.α. (ελεγχόμενη θερμοκρασία ή θερμοκρασία περιβάλλοντος). Το IFS Logistics σηματοδοτεί τον κοινό στόχο του εμπορίου και της βιομηχανίας για τη δημιουργία διαφάνειας και εμπιστοσύνης σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αν μια εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων διαθέτει δικό της χώρο logistics ή μεταφοράς, καλύπτεται από το πρότυπο IFS Food Standard (Μεταφορά και αποθήκευση). Αν οι δραστηριότητες εφοδιαστικής αλυσίδας ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, θα ισχύει το IFS Logistics. Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης για παρόχους υπηρεσιών κατάψυξης καθώς και για εταιρείες logistics που χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών για δραστηριότητες μεταφοράς και/ή αποθήκευσης. Η V.2.3 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση IFS, από το Ιούνιο 2021.

Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο IFS αποτελεί σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς ολοένα και περισσότεροι λιανέμποροι των χωρών αυτών ζητούν πιστοποιητικό IFS από τους προμηθευτές τους. Ο κανονισμός του προτύπου προσδιορίζει ένα ποσοτικοποιημένο σύστημα αξιολόγησης πλήρωσης των απαιτήσεων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση. Έτσι, ο πελάτης ενός προμηθευτή μπορεί να αξιολογήσει ποσοτικά την απόδοση του προμηθευτή του.


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ

Το IFS Logistics (έκδοση 2.3) αποτελείται από έξι βασικά κεφάλαια:  

1. Ευθύνη ανώτερης Διοίκησης   

2. Σύστημα ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας των τροφίμων

3. Διαχείριση πόρων

4. Υλοποίηση υπηρεσίας

5. Μετρήσεις, αναλύσεις και βελτίωση

6. Άμυνα τροφίμων και εξωτερικές επιθεωρήσεις

 

Σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνει το πρότυπο για διενέργεια αξιολόγησης και πιστοποίησης σε δύο επίπεδα: 

HIGHER LEVEL και FOUNDATION LEVEL, καθώς έτσι η επιχείρηση είναι σε θέση να αξιολογήσει τις δυνατότητές της να ανταποκριθεί στις σχετικές απαιτήσεις. Γενικά, οι απαιτήσεις του προτύπου που αντιστοιχούν στο FOUNDATION LEVEL θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση στη διεθνή βιομηχανία τροφίμων. Στο HIGHER LEVEL εντάσσονται απαιτήσεις υψηλότερου επιπέδου, ενώ το πρότυπο περιλαμβάνει και απαιτήσεις χαρακτηριζόμενες ως RECOMMENDATIONS που αντιπροσωπεύουν τη «βέλτιστη πρακτική» στο χώρο των τροφίμων

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROCERT

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η διενέργεια επιθεωρήσεων IFS γίνεται μόνον από επιθεωρητές εγκεκριμένους, κατόπιν εξετάσεων, από το IFS, ενώ στα πλαίσια της συνεργασίας της με το IFS, η EUROCERT υποχρεούται στην κοινοποίηση της έκθεσης επιθεώρησης στην ιστοσελίδα IFS. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ανέρχεται σε 12 μήνες.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο χρόνος μεταξύ της ημερομηνίας της επιθεώρησης και της χορήγησης του πιστοποιητικού καθορίζεται ως εξής:

Το χρονοδιάγραμμα είναι 6 εβδομάδες (στόχος) ή 8 εβδομάδες (μέγιστος χρόνος) μεταξύ της ημερομηνίας επιθεώρησης και της μεταφόρτωσης του Final Report στη βάση δεδομένων IFS/έκδοση του πιστοποιητικού.

Βρείτε την Αίτηση εδώ