Οι κυλιόμενες σκάλες και οι διάδρομοι εγκαθίστανται κυρίως στους χώρους αεροδρομίου, εμπορικών κέντρων, χώρους που εξυπηρετούν συγκοινωνιακά μέσα όπως μετρό, σταθμούς τρένων και γενικά όπου υπάρχει ανάγκη εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού ατόμων με υψηλή συχνότητα χρησιμοποίησης μέσων ανάβασης/ κατάβασης (κυλιόμενες σκάλες) ή οριζόντιας μετακίνησης (διάδρομοι).
 
 
ΕΛΕΓΧΟΙ
 
Στην περίπτωση νέας εγκατάστασης ο κατασκευαστής παρέχει στον ελεγκτή της  EUROCERT δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (ασφάλεια μηχανήματος, ανάλυση κινδύνων). Επιπλέον ο κατασκευαστής παρέχει και την σχετική τεκμηρίωση της εγκατάστασης (περιγραφή εξοπλισμού, μηχανολογικά σχέδια διάταξης, διάγραμμα καλωδιώσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, κλπ.)
Στην περίπτωση υφισταμένης εγκατάστασης ο ιδιοκτήτης/ διαχειριστής υποβάλλει στον ελεγκτή της EUROCERT τα διαθέσιμα κατασκευαστικά στοιχεία του μηχανήματος. Ο ελεγκτής της EUROCERT διενεργεί  επιτόπιο έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει: οπτικό έλεγχο, δοκιμές ικανοποιητικής λειτουργίας, δοκιμές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και δοκιμές πεδήσεων σε σχέση με τις απαιτούμενες αποστάσεις.
 

ΟΦΕΛΗ
 
 
Οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές της  EUROCERT, διενεργούν τους ελέγχους με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού.